L'Escola


L’Escola Mediterrània és un centre públic depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya de dues línies que acull alumnat des de P3 fins a 6è de primària.
L’escola disposa de classes d’Educació Infantil i Primària, aules per fer grups reduïts i d’altres per fer activitats complementàries (música, informàtica, biblioteca, gimnàs, menjador,...). El pati està dividit en dues zones: al davant el d’educació infantil i darrere les pistes esportives i pati de primària.
Per portar a terme el nostre Projecte Educatiu, el Centre compta amb mestres especialistes d’Educació Infantil i Primària, anglès, música, educació física i educació especial. A més a més es rep el suport de serveis psicopedagògics pels alumnes que ho necessitin (psicòleg, logopeda, fisioterapeuta,...)
L’objectiu bàsic del nostre Centre és el creixement integral dels nostres alumnes, formant persones competents,educades, responsables, solidàries i respectuoses. Som una escola oberta a tothom i considerem els nostres alumnes protagonistes de la seva educació.


L’enfocament pedagògic que donem es constructivista: els nostres alumnes construeixen el seu aprenentatge a partir dels seus propis coneixements essent ells mateixos els protagonistes del procés, investigant, intercanviant informació,... 
A les aules, els i les mestres creen situacions d’aprenentatge per estimular les capacitats dels alumnes i provocar que les accions es converteixin en coneixement.

 

Intentem que les activitats siguin el més variades possible, partint de la manipulació de diversos materials que els ajudin a formular hipòtesis, adquirir nou vocabulari, afavorir la recerca, la curiositat, la deducció, la memòria,...

També treballem a partir de racons i projectes. Aquesta diversitat d’activitats i agrupaments ens permet adaptar l’adquisició de coneixements, afavorint la participació, l’exploració i la interacció entre els alumnes de diferents edats.

També és important la utilització dels llibres de l’aula com a material d’ajuda, recerca i suport per l’adquisició del coneixement.
Iniciem un primer contacte de la llengua anglesa a P3 de manera oral en un racó d’aprenentatge i anem augmentant el temps dedicat a aquesta llengua de manera progressiva amb l’objectiu d’acabar l’Educació Primària amb un bon nivell assolit.
Disposem de diferents aules que ens permeten agrupar els alumnes segons les activitats que es realitzen. Al gimnàs els nostres alumnes descobreixen les seves capacitats motrius i esportives i desenvolupen diferents capacitats (iniciativa, espontaneïtat, creativitat,...), mentre que a la de música es pretén sensibilitzar els nens i nenes en aquesta matèria a través de ritmes, cançons, audicions, danses,...
En la programació general es contemplen activitats i sortides relacionades amb els aprenentatges i amb l’observació directa dels diferents aspectes del medi natural i social, així com la sensibilització vers les arts pictòriques i dramàtiques.
La celebració de festes tradicionals a l’escola permet la transmissió del patrimoni cultural català.
 
Partint del treball en equip potenciem un model de gestió d’escola eficaç, participativa, transparent i democràtica. Procurem que la informació arribi a tots els sectors implicats.


La implicació dels pares i mares en la dinàmica a l’aula és fonamental per fomentar el desig d’aprenentatge per part de tots els nens i nenes de l’escola.

El funcionament de l’AMPA és un dels eixos de participació en el Centre. Fa de nexe entre les famílies i l’escola i té l’objectiu bàsic d’afavorir les condicions d’aprenentatge dels alumnes de la nostra escola:

 • Participa activament en el Consell Escolar del Centre.
 • Aporta material per millorar els recursos.
 • Col·labora en la millora de l’escola i el seu entorn.
 • Organitza les activitats extraescolars.
 • Gestiona la venda de llibres i el xandall de l’escola.
 • Col·labora en les festes que es celebren.
 • Gestiona el servei d’acollida i menjador.

Creiem que la intervenció dels pares i mares és fonamental en el procés escolar de tots els nens i nenes del Centre i us animem a formar part de l’AMPA. 

INFORMACIONS GENERALS DE L’ESCOLA

HORARI DEL CENTRE

Matí de 9,00h. a 12.30h. i tarda de 15.00h. a 16,30h.
PROJECTE EDUCATIU:
 • La llengua vehicular i d’aprenentatge és el català. Anglès des d’Educació Infantil: racons a P3, sistemàticament a partir de P4 i es va augmentant l’horari de dedicació. El castellà es treballa de forma sistemàtica a partir de 1r de primària.
 • Objectiu principal: educar persones competents, educades, preparades per enfrontar-se al món actual.
LLIBRES I MATERIAL
Abans de començar el curs tots els alumnes fan l’abonament de llibres i material escolar per tot el curs.
Les sortides es paguen totes juntes a mitjans d’octubre.

SERVEIS ESCOLARS:
 • Menjador (fixes o esporàdics)
 • Acollida matinal (fixes o esporàdics).
PREINSCRIPCIÓ:

PROCÉS DE LA PREINSCRIPCIÓ:
 1. Tria del Centre.
 2. Reunir tota la documentació.
 3. Presentació d’una única sol•licitud al Centre triat.
 4. Consulta de les llistes quan es publiquen.
 5. Confirmar la plaça en la reunió de presentació per a totes les famílies de nens admesos al mes de juny.

AJUTS DE LES ADMINISTRACIONS
 • Consell Comarcal: menjador (al mes de juny).
 • Ajuntament: Material i llibres per alumnes d’Educació Infantil.
 • Ajuts de reeducació per alumnes amb Necessitats Educatives Especials.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada